Wybierz Górkę!!!

Podania na nowy rok szkolny

Harmonogram rekrutacji

 • od 20 kwietnia 2022r. do 17 maja 2022 r.do godz. 15.00
  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 • od 08 lipca 2022r. do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 19 lipca 2022r. godzina 12.00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – listy będą wywieszone na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku szkoły. Tablica będzie się znajdowała w holu za drzwiami wejściowymi.
 • od 19 lipca 2022r. do 22 lipca 2022
  • w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Uwaga
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 • 25 lipca 2022r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

 Skierowania na badania lekarskie – technikum

Skierowania na badania lekarskie – Branżowa Szkoła I stopnia

Internat

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie – czytaj więcej

__________________________

Przydatne filmy o systemie naboru

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM