historia szkoły

Wrzesień 1945 r. – na terenie miasta Rawy została otwarta Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa. Szkołę umieszczono w budynku Szkoły Podstawowej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kościuszki 19. Zajęcia lekcyjne odbywały się w godzinach popołudniowych. Szkoła była typu ogólnozawodowego. W szkole zawodowej prowadzone były następujące przedmioty: j.polski, j.obcy, religia, chemia, historia, nauka o Polsce i świecie współczesnym, higiena, organizacja zakładu pracy i rachunkowość.
W roku 1945/1946 szkoła liczy 44 uczniów w tym 8 dziewcząt; w 1946/1947 szkoła liczy 94 uczniów w tym 19 dziewcząt; w 1947/1948 93 uczniów w tym 25 dziewcząt. W czerwcu 1948 opuścili mury szkoły pierwsi absolwenci w liczbie 6 osób. Poczet absolwentów otwiera Leon Oczakowski zapisany w księdze absolwentów pod pozycją nr 1.
Dyrektorem szkoły z dniem 1.09.1945 został nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej – Stefan Piotrowski. Był on jedynym etatowym nauczycielem Szkoły Zawodowej Dokształcającej, pozostali nauczyciele pracowali w niepełnym wymiarze godzin.
Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Rawie Mazowieckiej istniała 3 lata.

Dnia 1.09.1948 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty szkoła zmienia nazwę na „Publiczną Średnią Szkołę Zawodową” w Rawie Mazowieckiej. Szkoła ta nadal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 19. Szkoła posiada jeden pokój z przeznaczeniem na kancelarię, bibliotekę i gabinet dyrektora oraz po południu używa się 6 izb lekcyjnych z przeznaczeniem na zajęcia lekcyjne. W latach 1948-1952 Publiczną Średnią Szkołę Zawodową ukończyło 75 uczniów, z tego 25 dziewcząt; Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 49 uczniów w tym 24 dziewczęta.
Dnia 1.09.1949 roku szkoła wynajęła izbę przy ul.Rasumowskiego 15 na szkolny warsztat krawiectwa damskiego.
Od dnia 1.09.1950 roku dyrektorem szkoły zostaje J.Krzyżanowski, nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej, który pełni tę funkcję do dnia 31.03.1952 r. Od 1.04.1952 do 31.08.1952 funkcję dyrektora pełni Stanisław Jadczak.
Od 1.09.1950 r. obok Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w 3 letnim cyklu kształcenia – organizuje się klasy 2-letnie Zasadniczej Szkoły Metalowej.
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Rawie Mazowieckiej wygasa z dniem 31.08.1952, a rozwija się Zasadnicza Szkoła Metalowa. Od 1.09.1952r. funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej, a następnie Szkoły Przysposobienia Zawodowego pełni Bogdan Spychała.
Od 1952 szkoła szkoli tylko w jednej specjalności – ślusarz maszyn rolniczych. Kierunek ten wygasa w roku 1957-1958 a wprowadza się kierunek – ślusarz. Od 1.09.1958 r. zostaje zmieniona nazwa szkoły na „Zasadniczą Szkołę Zawodową” w Rawie Mazowieckiej. Zmian jest podyktowana wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia.
Od 1.09.1959 obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w tych samych budynkach o wspólnej administracji kierowniczej powstaje 2-letnia Szkoła Przysposobienia Zawodowego o specjalności: metalowy i odzieżowo-włokienniczy.
Od 1.09.1953 Zasadnicza Szkoła Metalowa zajęła po liceum rawskim budynek przy ulicy Warszawskiej 16, który przeznaczono na budynek szkolny. Pozostałe budynki (Świerczewskiego 9 i Kościuszki 9) przeznaczono na zorganizowanie internatu. 

W 1954 r. dyrektor szkoły zaczął czynić starania o budowę nowej szkoły. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, plac szkoła otrzymała od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej. Był to 3 hektarowy plac przy ulicy Tomaszowskiej. Budowa miała być rozpoczęta w 1955 r. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju odebrano szkole plac na którym rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego. W 1959 r. w Ministerstwie Oświaty zdecydowano o budowie zespołu budynków dla Szkoły Zawodowej przy ul.Ludowej 46. W roku 1962 ruszyły pierwsze prace budowlane.
Dnia 1.09.1962r. zlikwidowano drugą (obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej) Szkołę Przysposobienia Zawodowego a zorganizowano pełną szkołę średnią Technikum Mechaniczne o specjalności: aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowo-mechaniczna.
W marcu 1962 rozpoczyna się budowa budynku szkolnego. Budowa trwa trzy lata. Dnia 19.09.1965r. nowy budynek zostaje przez komisję odebrany i przekazany szkole do użytkowania. Budynek jest 3-kondygnacyjny, obok budynku jest boisko szkolne. Koszt budynku wyniósł 5.642.000 starych złotych, a wraz z wyposażeniem i dodatkowymi kosztami – 9.059.700 starych złotych.
W nowy budynku szkoła otrzymała w sumie 50 pomieszczeń.

Rok 1963: rozpoczęto budowę nowego budynku internatu. Budowa trwała 3 lata-komisyjnie odebrano budynek internatu 13.04.1966r. Pierwszym kierownikiem internatu został Jan Kolizda.

Rok 1964: rozpoczęto budowę warsztatu na placu przy ulicy ludowej. Budowa trwała dwa lata. Budynek odebrano 14.10.1966r.

W roku 1966 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej wydzielono 4 oddziały o specjalności odzieżowej i utworzono w starym budynku ZSZ przy ulicy Warszawskiej 16 samodzielną Zasadniczą Szkołę Odzieżową. W grudniu 1971 r. Zasadnicza Szkoła Odzieżowa przeniesiona została do budynku Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dotychczas zajmowany budynek przy ul.Warszawskiej 16 został oddany do remontu, a następnie przeznaczony na warsztaty odzieżowe.
We wrześniu 1977r. nastąpiło połączenie szkół zawodowych w wyniku którego powstał Zespół Szkół Zawodowych. Od tego momentu w jednym budynku przy ulicy ludowej 46 młodzież kształci się w zawodzie:
Technikum Mechaniczne:do 1975r. – aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa,
od 1976r. – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.


Liceum Zawodowe – obróbka skrawaniem
Szkoła Zawodowa:tokarz,
ślusarz-mechanik,
mechanik-kierowca pojazdów samochodowych,
elektomechanik pojazdów samochodowych,
mechanik maszyn rolniczych,
krawiec odzieży damskiej lekkiej,
krawiec-szwacz,
naprawa urządzeń przemysłowych,
kierunek wielozawodowy.


W roku szkolnym 1982/1983 odszedł na emeryturę dotychczasowy dyrektor szkoły mgr inż. Wiesław Adamski. Funkcję dyrektora pełnił od roku 1974. Nowym dyrektorem szkoły mianowany został pełniący uprzednio funkcję zastępcy
mgr Mirosław Górecki.
W 1987/1988 Zespół Szkół Zawodowych nr1. w Rawie Mazowieckiej składa się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Samochodowego, Technikum Mechanicznego, Technikum Mechanicznego zaocznego i Technikum Odzieżowego Zaocznego. W całym zespole szkół uczy się łącznie 1140 uczniów i pracuje 71 nauczycieli pełnozatrudnionych i 28 niepełnozatrudnionych.
W 1988/89 w szkole pracuje 102 nauczycieli i uczy się 1260 uczniów. W roku 1989/1990 nauka odbywa się w 49 klasach (5 klas Technikum Samochodowego, 5 klas Technikum Mechanicznego, 31 klas zasadniczych, 2 klasy OHP, 3 klasy Technikum Samochodowego zaocznego i 3 klasy Technikum Odzieżowego zaocznego).
Dnia 23 grudnia 1991 roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Rawie Mazowieckiej zostaje
mgr Bogumiła Papis.
Dzień 9 listopad 1997 to smutna data w historii naszej szkoły, śmiercią tragiczną odchodzi od nas Pani Dyrektor Bogumiła Papis. Od 3 lutego 1998 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Stanisław Borek. Z dniem 1 września 2000 roku następuje zmiana nazwy szkoły. Od tej daty (do chwili obecnej) pełna nazwa szkoły brzmi:

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Od 1 września 2002 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Marek Dobek.

Dnia 17 października 2003 roku został uruchomiony szkolny serwer www i ftp – administratorem serwera jest Krzysztof Gruchała, nauczyciel informatyki i matematyki.

Dnia 14 maja 2004 odbyła się uroczystość nadania imienia. Od tego dnia pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej im.Mikołaja Kopernika.

Dnia 12.10.2004 szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą” w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od dnia 01.09.2007 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Radosław Kaźmierczak.