technik żywienia i usług gastronomicznych

zawód, który:

 • pozwala rozwijać zainteresowania kulinarne i nie tylko!
 • łączy możliwości menadżera gastronomii, kucharza i kelnera!!

Absolwent kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje potrawy i napoje czerpiąc pomysły z kuchni polskiej i kuchni innych narodów.

Zajęcia odbywają się w pracowniach gastronomicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny umożliwiający rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych. Kształcenie praktyczne odbywa się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych podczas, których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje.

Wykonując zadania zawodowe uczeń dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Sporządza potrawy dietetyczne oraz regionalne.

Do zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą również czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

Młodzież kształcąca się w tym zawodzie musi posiadać badania do celów sanitarnoepidemiologicznych, a na zajęcia przychodzi w odpowiednich strojach zgodnie z wymogami HACCP.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Zdjęcie 1 z 34

technik żywienia i usług gastronomicznych

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz zdobędzie dwie kwalifikacje zawodowe:

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

 • Przechowywanie żywności.
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Planowanie i ocena żywienia.
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
 • Planowanie i wykonywanie usług
 • gastronomicznych.

Miejsca pracy technika żywienia i usług gastronomicznych: zakłady gastronomiczne (restauracje, bary, bufety) i placówki żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, domach wczasowych, szpitalach, szkołach, również na promach, statkach lub w innych środkach transportu oraz w firmach cateringowych.